Chính sách chống rửa tiền

Rửa tiền là hành động phạm tội với cách che giấu nguồn quỹ bất hợp pháp.

GGBinary có chính sách chống rửa tiền toàn diện, khung chính sách như sau:

Nhà quản lí cao cấp của GGBinary có trách nhiệm cùng phối hợp với nhà quản lí cao cấp của FSA, hệ thống và kiểm soát (SEYC) các tài liệu để đảm bảo rằng các hoạt động và kiểm soát của công ty vận hành là thích hợp và có hiệu quả cao, để tránh trường hợp sau này công ty gặp rủi ro về vấn đề bị lợi dụng cho vấn đề rửa tiền và phạm tội tài chính. Những nhà quản lí cao cấp cần tham gia vào toàn bộ quá trình và thông qua phương pháp dựa trên sự tiếp cận rủi ro.


Người phụ trách báo cáo chính sách chống rửa tiền (MLRO) của công ty hàng năm sẽ đưa ra một bản báo cáo về hoạt động và hiệu quả của hệ thống công ty cũng như báo cáo hoạt động rửa tiền và kiểm soát tội phạm tài chính cho Ban quản trị công ty. Sau khi nhận được báo cáo, những nhà quản lí cao cấp sẽ phân tích báo cáo để từ đó đưa ra những hành động cần thiết.


Tổng quan chính sách chuyển khoản:

GGBinary trong mọi trường hợp đều không nhận các khoản chuyển mà không phải là người được hưởng lợi nhuận, càng không chấp nhận bất cứ chuyển khoản nào từ bên thứ 3, số tiền chuyển khoản sẽ không được chấp nhận và chuyển quay lại người chuyển hoặc tuân thủ theo quy định của công ty mà quyết định nộp văn kiện cho NCS hoặc SAR.


Giống như vậy, GGBinary sẽ không cung cấp hỗ trợ tiền vốn cho bên thứ 3, đồng thời “Trả lại cho người chuyển”. Ví dụ, tài khoản khách hàng trên GGBinary sẽ giống như lần chuyển tài khoản lần đầu tương ứng với các ngân hàng đại diện.


Điều tra thẩm định khách hàng CDD:

Quy định chống rửa tiền năm 2015: Có hiệu quả từ ngày 15 tháng 12 năm 2015, Đối với mỗi công ty tiến hành điều tra rõ ràng phận sự khách hàng cũng như các miêu tả các tình huống nào thực hiện “đơn giản hóa điều tra thẩm định” (SDD) khách hàng và tình huống nào tiến hành “nâng cao điều tra thẩm định” (EDD).


Nghĩa vụ cốt lõi của công ty:

1. Điều tra thẩm định khách hàng là một phương pháp bắt buộc đối với mọi khách hàng.

2. Hệ thống phải xử lý những “bằng chứng tiêu chuẩn” không được hiển thị.

3. Trong tình huống rủi ro cao cần tiến hành “Nâng cao điều tra”, bất kể khách hàng có mặt hay không, điều này có liên quan đến nhân vật chính trị.

4. Xử lý sắp xếp kịp thời hệ thống và nhân viên có liên quan, đồng thời cập nhật các thông tin mới nhất.

5. Phương pháp điều tra thẩm định khách hàng bao gồm: Nhận biết nhà đầu tư đồng thời chứng thực thân phận của họ; Nhận biết tất cả các chủ sở hữu, đồng thời chứng thực thân phân của họ, xác định mục tiêu thu thập thông tin và tính tiềm năng trong quan hệ doanh nghiệp. Công ty sẽ dựa theo quy định giám sát và điều chỉnh quá trình này.