Thông báo về tiền đầu tư khi giao dịch

  • Thời gian:2015-06-25 18:31:14
  • Nhấn:12703
  • Nguồn: GgBinary Options

Việc cần chú ý  về tiền đầu tư khi giao dich trên sàn giao dịch  GGbinary.com như sau:

Đầu tư giao dịch hạn ngắn  (30s、60s、2 phút、5 phút):

Tiền đầu tư thấp nhất: $5 (tiền đầu tư mặc định là $10, tiền đầu tư $5 cần tự điền)

Tiền đầu tư cao nhất: $500

Tiền đầu tư  mặc định: $100 (chú ý điều chỉnh tiền đầu tư theo nhu cầu đầu tư)

Tỉ lệ nhận lợi: 60% - 85% ( tỉ lệ nhận lợi  VIP cao hơn)


Đầu tư giao dịch tăng giảm(thời gian giao dịch từ 5 phút đến nhiều tháng):

Tiền đầu tư thấp nhất: $20 (tiền đầu tư thấp nhất mà mặc định  là $25, tiền đầu tư $20 cần tự điền)

Tiền đầu tư cao nhất: $2000

Tiền đầu tư mặc định: $100 (chú ý điều chỉnh tiền đầu tư theo nhu cầu đầu tư)

Tỉ lệ nhận lợi: 60% - 85% ( tỉ lệ nhận lợi  VIP cao hơn)


Đầu tư giao dịch StrategiX(thời gian giao dịch từ 15min đến nhiều tháng):

Tiền đầu tư thấp nhất: $50

Tiền đầu tư cao nhất: $500

Tiền đầu tư mặc định: $100 (chú ý điều chỉnh tiền đầu tư theo nhu cầu đầu tư)

Tỉ lệ nhận lợi: 10% - 400% 


Chú ý:

  Tiền đầu tư mà quý khách tự điền cần phải chú ý đến thời gian hết hạn đếm ngược, nếu đến thời gian hết hạn đầu tư, web GGbinary.com sẽ cập nhật tự động quay về mức mặc định trên nền tảng giao dịch.

  • GGBINARY-

Đăng ký
Tư vấn online
17:37:49
GMT+0700
  •