Tổng kết kinh nghiệm: Những kỹ năng đầu tư quyền chọn nhị phân cơ bản nhất

  • Thời gian:2017-08-16 16:41:25
  • Nhấn:11778
  • Nguồn: GgBinary Options

 Tôi bt đu hc đu tư  ttháng 5 năm 2015, tháng 6 có mtài khon ti GGBinary và bt đu đu tư giao dch vi hình thc đơn gin nht - quyn chn nhphân. Duy trì đu tư trong 1 năm tôi cũng dn kiếm đưc li nhun và tmình có đưc mt chiến lưc riêng ca chính mình và trthành mt nhà đu tư chuyên nghip. Gn đây có mt vài ngưi có hi tôi kinh nghim, knăng đu tư ca tôi là gì, nhân cơ hi này tôi tng kết đôi li và chia scùng mi ngưi.

 

  Trưc hết nói đến knăng đu tư ca tôi:

1, Tăng/gim phán đoán thế nào? Da vào tín hiu giao dch trên sàn cùng sphân tích thtrưng ca tôi đđưa ra phán đoán.

2, Đu tư bao nhiêu? Đu tư t5$, đu tư bao nhiêu là tùy thuc vào mi ngưi.

3, Li nhun thế nào? Li nhun đưc phân bit vi phiên sáng và phiên ti, li nhun n đnh.

 

  Trong thi gian đu tư tôi luôn duy trì 3 knăng giao dch:

1, Đu tư lưng nh. Tc là đu tư stin nhvà tn sut đu tư hp lý, va giao dch va quan sát tình hình thtrưng, nếu như tình hình không rõ ràng cn ngng giao dch và theo dõi thêm; nếu tình hình có li cn tăng lưng đu tư đtăng thêm li nhun.

2, Xem tím hiu chun. Nếu như kinh nghim thtrưng ít thì không nên vào lnh tùy tin, mà bn cn chđi tín hiu xut hin, và khi có tín hiu ri thì vào lnh ngay.

3, Giao dch linh hot. Thtrưng luôn biến đng không ngng, cn linh hot đi ng, khi phát hin thtrưng bng dưng có sbiến hóa đo chiu mnh thì cn lp tc có sđiu chnh chiến lưc đu tư nht quyết đgim ri ro.

 

  Cui cùng, tôi mun nói đến trng thái khi đu tư, đó chính là n đnh. Thng không kiêu, bi không nn, duy trì trng thái n đnh đphân tích tình hình, phán đoán xu hưng thtrưng mt cách tt nht.

 

  Nhng điu trên chính là kinh nghim cá nhân ca tôi khi đu tư quyn chn nhphân, hi vng có ích cho mi ngưi. Mun đt đưc kinh nghim trên thtrưng này thì bn cn hc tp các kĩ năng đvn hành vào thc tế và không ngng tng kết, như vy bn sdn có kinh nghim và ngày càng đng vng trên thtrưng đu tư quyn chn nhphân.

  • GGBINARY-

Đăng ký
Tư vấn online
17:37:49
GMT+0700
  •